Verkaufsbedingungen

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP
________________________________________
Ondernemingsgegevens
A'lies nv 

Muisstraat 63

9450 Haaltert - België
+32 53 834381
E-mail: a.lies.nv@pandora.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0446.027.774

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van ‘A'lies nv’, biedt haar klanten de mogelijkheid om mercerie-artikelen online aan te kopen. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij A'lies nv. Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

A'lies nv is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. A'lies nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door A'lies nv. 

A'lies nv is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van A'lies nv.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via overschrijving
- kontant bij afhaling in de winkel


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, exclusieve eigendom van A'lies nv. 

 

Artikel 6 : Levering en Leveringstermijnen

 

De leveringstermijnen worden in alle mate van het mogelijke aangehouden doch gelden alleen als aanduiding zonder verbintenis. Vertraging, voortspruitend uit overmacht zoals oorlogen, werkstakingen, omwentelingen, brand en alle ongevallen die het leveren beletten of wegens enige andere oorzaak, worden aanzien als heirkracht en zullen de firma ontslaan op de gestelde datum te leveren.

De goederen reizen op risico van de koper. Bij eventuele beschadiging of verwijdering van de koopwaar zal de koper zelf een onderzoek instellen en zonodig klacht neerleggen bij de bevoegde transportinstanties.

 


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

DE INGEVERFDE ARTIKELEN ZIJN NIET GEWAARBORGD KLEURVAST. ALLE TESTEN IVM KLEURVASTHEID BIJ WASSEN, STRIJKEN, NIEUWKUIS DIENEN DOOR DE KLANT ZELF UITGEVOERD.


Artikel 8: Garantie

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan A'lies nv.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Verzakingstermijn 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan A'lies nv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 8 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan A'lies nv . Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard en geen teruggaven meer aangenomen.

 

 

Artikel 10: Privacy

A'lies nv verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst die u door uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van A'lies nv toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat A'lies nv uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen op het hierna vermelde adres: a.lies.nv@pandora.be

A'lies nv respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

A.lies nv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op a.lies.nv@pandora.be

 


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door A.lies.nv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 


Artikel 12: Klantendienst 
De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 834381, via e-mail op a.lies.nv@pandora.be

of per post op het volgende adres:
A'lies nv

Muisstraat 63

9450 Haaltert

België


Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de algemene verkoopsvoorwaarden van A'lies.nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

A'lies.nv kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 15: Toepasselijk recht - Betwistingen 

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen behoren zonder uitzondering, tot de bevoegdheid vd rechtbanken van het gebied waarin de onderneming vd leverancier gevestigd is.